2014 65 වන කුන්මිං ජාතික ඉගැන්වීම් උපකරණ ප්‍රදර්ශනය

සුභ පැතුම් !! අපගේ සමාගම් කොටස 2014 65 වන කුන්මිං ජාතික ඉගැන්වීම් උපකරණ ප්‍රදර්ශනය, බොහෝ දේශීය හා ඕවර්සියා පාරිභෝගිකයින් අපගේ ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික, භෞතික, පර්යේෂණාත්මක උපකරණ සඳහා උනන්දුවක් දක්වයි ..


තැපැල් කාලය: ජුනි -23-2020