ප්රදර්ශනය

a1

64 වන වුහාන් ප්‍රදර්ශනය

a2

63 වන කුන්ෂාන් ප්‍රදර්ශනය

a3

62 වන චෙංඩු ප්‍රදර්ශනය

a4

60 වන යිව් ප්‍රදර්ශනය

a5

59 වන යන්තයි ප්‍රදර්ශනය

a6

2010 ස්විට්සර්ලන්ත ලෝක අධ්‍යාපන සංගමයේ ප්‍රදර්ශනය

a7

2004 වෙන්ෂෝ ප්‍රදර්ශනය